Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được xác định là một trong những trọng tâm công tác lớn của Đảng và Nhà nước ta. Phòng, chống các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở nước ta có đường lối thể hiện rất rõ trong nghị quyết của Đảng và pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà vai trò của báo chí có vị thế rất quan trọng. Về bản chất, đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa là chủ trương chiến lược lâu dài của Đảng ta.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là hết sức quan trọng, do đó, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Bắc Ninh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện và ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nội dung, chương trình phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, CNVC học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về phẩm chất cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Nhờ đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền nên đã tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, phóng viên, công nhân viên Báo Bắc Ninh. 100% cán bộ, phóng viên, CNV Báo Bắc Ninh không có người vi phạm.

Để tuyên truyền có hiệu quả về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), Ban Biên tập Báo Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính, các ngành liên quan trong công tác chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo. Các phóng viên được phân công bám sát ngành, địa bàn, kịp thời tuyên truyền việc thực hiện PCTN ở các ngành, địa phương, đồng thời phát hiện và đưa những vấn đề bức xúc, những việc làm hay, cách làm mới, biểu dương những tấm gương tích cực; phê phán những hành vi tiêu cực trong phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị. Báo Bắc Ninh thường xuyên duy trì chuyên trang, chuyên mục như: “Pháp luật với đời sống”; “An ninh trật tự”, “Ý kiến bạn đọc, Bạn đọc viết”, “Ý kiến người sản xuất- tiêu dùng”; “Chuyện làng chuyện phố”, “Câu chuyện pháp luật”…; sâu sắc hơn thì được đăng tải trong “Chuyện kỳ này”, Phóng sự điều tra; Điều tra theo dấu thư bạn đọc…

Thông qua các chuyên trang, chuyên mục với nhiều hình thức phong phú đa dạng, Báo Bắc Ninh đã luôn bám sát các sự kiện, phản ánh kịp thời các hiện tượng cũng như lột tả bản chất những mâu thuẫn xảy ra trong quá trình đổi mới, đi lên của đất nước và địa phương. Đã tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Chỉ tính 2 năm trở lại đây, Báo Bắc Ninh có khoảng gần 400 lượt tin bài đăng tải trên các ấn phẩm của báo về các vấn đề bức xúc, nổi cộm như lĩnh vực đất đai; môi trường; công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản…

Điển hình trong công tác tuyên truyền phải kể đến các dịp tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh, tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện tại mỗi địa phương, đội ngũ phóng viên của Báo đều cập nhật những thông tin nhanh nhạy, nêu rõ những ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri trên phương tiện truyền thông. Tập trung vào các nhóm vấn đề như: Cử tri phản ánh một số nơi cán bộ xã, thôn mất dân chủ, không công khai minh bạch, không công bằng trong việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, một số cán bộ đã lợi dụng kê khai man để tham nhũng; doanh nghiệp thuê đất kinh doanh nhưng lại bỏ hoang, doanh nghiệp hứa giải quyết việc làm cho con em gia đình có đất bị thu hồi song không thực hiện; hay đường sá giao thông xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội vẫn tồn tại… Đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp chủ yếu nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết bức xúc cử tri địa phương kiến nghị, kịp thời nêu rõ và phân tích kĩ một số kiến nghị rất chính đáng nhưng chưa có điều kiện để thực hiện ngay, qua đó đã nhận được sự thông cảm của cử tri, cùng chia sẻ với khó khăn chung của tỉnh.

Tuy nhiên, việc đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên Báo Bắc Ninh vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là tỉ lệ tin bài nêu gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng số lượng tỉ lệ còn thấp. Phần đa các tác phẩm tuyên truyền chống tiêu cực trên báo là dạng thông tin đưa một lần hoặc phản ánh đơn thuần, ít “phóng theo sự việc, sự kiện”. Tức là ít bài viết tiếp theo mang tính phân tích, điều tra, bình luận… Các bài viết được đánh giá là có tính phát hiện, có sự đầu tư, có tính chiến đấu cao và tạo được dư luận xã hội không nhiều. Công tác tuyên truyền còn mang tính "thời vụ", khi có những sự kiện có liên quan đến mảng đề tài này thì tập trung tuyên truyền một cách rầm rộ, khi thì vắng bóng, thưa thớt; các bài viết còn thiếu tính phát hiện, chưa có tính tổng kết, đề xuất phương hướng giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực một cách triệt để nên hiệu quả chưa cao.

Tình trạng lạm dụng quy định về bí mật nhà nước để không công khai những nội dung không thuộc phạm vi bí mật nhà nước còn khá phổ biến; nhiều cơ quan né tránh cung cấp thông tin, gây khó dễ; gián tiếp ngăn chặn hoạt động tác nghiệp…là những bất cập đối với phóng viên khi tham gia viết về mảng đề tài nhạy cảm này.

Để công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực đạt hiệu quả, trong thời gian tới Báo Bắc Ninh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, CNVC và người lao động về công tác nội chính, PCTN. Làm cho mọi cán bộ, phóng viên, CNVC nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Gắn nội dung công tác này với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, vì vậy khi tổ chức tuyên truyền, Báo Bắc Ninh luôn xác định phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai các hình thức hiệu quả, phù hợp với các đối tượng. Có sự giám sát trực tiếp và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Ba là, trên thực tế, giữa quyết tâm của xã hội và thực tiễn khi thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực còn có khoảng cách, nhiều giải pháp còn vướng mắc, chưa thực hiện được, vì vậy trong thời gian tới Báo Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thông tin nhanh, chính xác, đa dạng; cần chủ động, sáng tạo trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đóng góp tích cực vào định hướng dư luận, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Đội ngũ phóng viên cần không ngừng tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra...  Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Đào Đình Khoa
Phó Tổng Biên tập
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
ViettelPay là ứng dụng thanh toán di động được phát triển bởi Viettel nhằm phục vụ nhu cầu thansh toán hàng ngày của người dùng tại Việt Nam. Với ViettelPay bạn có thể dễ dàng thanh toán hoá đơn, chuyển tiền, thanh toán tín dụng, nạp thẻ cào, thanh...
Theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thay thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2021 thay thế quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2/12/2014.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 111/Tháng 01 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE