Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam; thực hiện Thông báo số 3021-TB/TU ngày 23/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tố quốc tỉnh phối hợp tố chức phát động tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chung tay tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc tham gia chung tay ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Việc huy động, vận động các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần tự nguyện, tự giác từ các tập thể, cá nhân trong cộng đồng.

3. Nguồn lực tiếp nhận từ vận động, ủng hộ được sử dụng công khai, minh bạch, đúng nội dung công việc và đối tượng, đảm bảo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai Kế hoạch phát động, vận động Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

1.1. Thời gian

- Thời gian tổ chức vận động, quyên góp: Trong thời gian 45 ngày, kế từ ngày tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát động hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”. (Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 10/5/2020).

- Thời gian tổ chức phát động và tiếp nhận ủng hộ: Ngày 26/3/2020 (thứ Năm)

1.2. Đối tượng được ủng hộ, hỗ trợ

- Các cơ sở y tế, điều trị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế, các cơ sở tổ chức cách ly trên địa bàn tỉnh.

- Những người bị nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế (nếu có) hoặc đang thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại gia đình trên địa bàn tỉnh.

1.3. Các hình thức ủng hộ, hỗ trợ

- Ủng hộ bằng tiền mặt hoặc lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác điều trị, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Các phương tiện, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh (trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ phòng dịch, khẩu trang phòng dịch, dung dịch sát khuấn...)

- Các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh đăng ký trực tiếp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và trao tặng, ủng hộ tại chương trình phát động cấp tỉnh ngày 26/3/2020 hoặc chuyển về cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (cơ quan thường trực quản lý Quỹ cứu trợ cấp tỉnh).

- Các tổ chức, cá nhân ủng hộ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện đăng ký, trao tặng, ủng hộ tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã (cơ quan thường trực quản lý Quỹ cứu trợ cấp huyện).

1.4. Tiếp nhận hỗ trợ, ủng hộ và phân bổ

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cơ quan thường trực, trực tiếp nhận mọi sự đăng ký, ủng hộ của các cập thể, cá nhân đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh.

+ Địa chỉ: số 14, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên.

+ Tài khoản: 3751.0.1038757 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã là cơ quan thường trực, trực tiếp nhận mọi sự đăng ký, ủng hộ của các cập thể, cá nhân đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện.

- Trên cơ sở kết quả ủng hộ của các tập thể, cá nhân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên để quyết định sử dụng đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đúng quy định.

2. Tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2.1. Thời gian: Ngày 26/3/2020 (thứ Năm).

2.2. Hình thức tổ chức: Tổ chức Hội nghị trực tuyến.

2.3. Tại điểm cầu UBND tỉnh

* Thành phần:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh uỷ;

- Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Lãnh đạo: Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Lãnh đạo: Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

- Lãnh đạo: Đại học Thái Nguyên; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên;

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Thái Nguyên;

- Lãnh đạo các Ngân hàng thương mại chi nhánh Thái Nguyên;

- Đại diện: Hiệp hội, Hội doanh nghiệp của tỉnh;

- Đại diện doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

* Địa điểm: Tại phòng họp tầng 7, Văn phòng UBND tỉnh.

2.4. Tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã

* Thành phần:

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;

- Lãnh đạo: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã;

- Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện;

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố, thị xã;

- Đại diện các Hội Doanh nghiệp và một số doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.

* Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố, thị xã.

2.5. Nội dung chương trình

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phóng sự (khái quát tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay; công tác chỉ đạo, điều hành triến khai và sự tích cực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh).

- Phát động của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Phát biểu hưởng ứng của đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

- Tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.

- Kết thúc Hội nghị.

3. Hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

Để tập trung huy động nguồn lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề xuất trích 500.000.000, đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn) từ Quỹ cứu trợ của tỉnh Thái Nguyên (do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cơ quan Thường trực quản lý Quỹ) đế trao cho Quỹ cứu trợ Trung ương nhằm kịp thời hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Chủ trì phối họp xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động; ban hành thư vận động ủng hộ và phối hợp huy động các nguồn lực ủng hộ, hỗ trợ.

- Phối hợp lập danh sách đại biểu mời và gửi giấy mời đại biểu các tổ chức, cá nhân tham dự chương trình.

- Tổng hợp, chuẩn bị biển trao tượng trưng ủng hộ của các tập thể, cá nhân tại chương trình.

2. UBND tỉnh

- Chủ trì phối họp vận động các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tham gia xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động và chuẩn bị hội trường điểm cầu cấp tỉnh để tổ chức phát động; chi đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu lập danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để mời tham dự chương trình và ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, triển khai Kế hoạch; làm đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ và tham mưu phương án phân bổ các nguồn lực ủng hộ đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ trì xây dựng phóng sự phát tại chương trình phát động; Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối họp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền trước, trong và sau chương trình; phản ánh trên Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương.

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo các điều kiện tổ chức trực tuyến chương trình tại điểm cầu cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp triển khai phát động, tuyên truyền, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các địa phương.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phối họp tuyên truyền, chung sức, tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ phòng chổng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị ở tỉnh triển khai phát động trong cán bộ công nhân viên chức, người lao động tại cơ quan tham gia ủng hộ và nộp trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

4. UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã phối hợp tổ chức Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện; chủ động xây dựng kế hoạch, cung cấp số tài khoản để vận động các nguồn lực ủng hộ trực tiếp cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối họp tổ chức phát động toàn Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

TNĐT
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công...
Theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thay thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2021 thay thế quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2/12/2014.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 111/Tháng 01 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE