Ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng số 75-tháng 1 năm 2018.
Ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng số 75-tháng 1 năm 2018.

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4162/QĐ-UBND Ban hành mức giá in báo Thái Nguyên và ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng. Dưới đây là nội dung Quyết định này:

**************************

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số 4162/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành mức giá in báo Thái Nguyên và
ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1386-TB/TU ngày 18/12/2017 về chủ trương điều chỉnh tăng giá in báo Thái Nguyên, ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5116/TTr-STC ngày 28/12/2017,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá in báo Thái Nguyên và ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng, cụ thể như sau:

STT

Thể loại báo

Mức giá (đồng)

1

Giá in báo thời sự 2 màu 4 trang, khổ 42 X 58 cm (Tờ báo thưòng)

2.000

2

Giá in báo thời sự 4 màu 4 trang, khổ 42 x 58 cm và số báo chủ nhật 4 màu 8 trang, khố 29 x 42 cm (Tờ báo màu)

2.800

3

Giá in báo đặc biệt 4 màu từ 48 đến 52 trang, khổ 29 x 42 cm, bìa cutse 200g/m (Sổ báo đặc biệt)

20.000

4

Giá in ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng 4 màu 36 trang, khổ 20 x 29 cm (Báo hàng tháng)

6.500

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn và kiểm tra đơn vị thực hiện theo quy định.

2. Mức giá ban hành tại Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế các mức giá đã ban hành trước đây.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trường các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Thái Nguyên; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Hồng Bắc

 

TNĐT