Xây dựng trường chuẩn Quốc gia về đích sớm
Cập nhật ngày: 23/02/2019 19:20

Hiện nay, toàn tỉnh có 558/677 trường đạt chuẩn Quốc gia, vượt 6% so với kế hoạch.

Trần Nguyên - Thanh Hạnh