Sáng ngày 11-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư như: Nghị quyết số 50-NQ/TW “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 52-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Chỉ thị số 36-CT/TW “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”…

Kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp với cơ quan tham mưu, hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở nội dung, văn bản được quán triệt, cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp theo đúng kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019. Tổ chức đánh giá các nghị quyết, chương trình, đề án trong giai đoạn 2015-2020, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Hằng Nga