Tham mưu làm tốt công tác xây dựng Đảng
Cập nhật ngày: 21/10/2019 08:28
Một trong những hướng đi mới mà cấp ủy chi bộ xóm Việt Ninh, xã Lương Phú (Phú Bình) lựa chọn đưa vào nghị quyết đại hội khóa tới là đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế trang trại.
Một trong những hướng đi mới mà cấp ủy chi bộ xóm Việt Ninh, xã Lương Phú (Phú Bình) lựa chọn đưa vào nghị quyết đại hội khóa tới là đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế trang trại.

Trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng. Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 22/11/2016 của BCH Đảng bộ về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2016-2020”. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Đề án cơ bản hoàn thành, có chỉ tiêu vượt mức theo lộ trình đề ra; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có chuyển biến rõ rệt, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng dần theo từng năm; việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh sát thực hơn. Phần lớn tổ chức cơ sở đảng giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên; công tác phát triển đảng viên mới đạt kế hoạch đề ra; số xóm, tổ dân phố chưa có chi bộ riêng phải sinh hoạt ghép giảm dần. 9 tháng năm 2019 toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.770 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 92.531 đảng viên. 

Nổi bật là ngành đã tập trung tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đây là nội dung với khối lượng công việc lớn, liên quan đến tổ chức và con người, do vậy ngành Tổ chức đã chủ động tham mưu đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cả về trước mắt và lâu dài, có lộ trình cụ thể với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, vừa thận trọng, nhưng phải quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó và kết quả đạt được sau 2 năm khá tích cực. Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, với quyết tâm cao thể hiện bằng việc ban hành các văn bản, kế hoạch, sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh, về cơ bản việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm biên chế theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Tỉnh đã có chính sách tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, động viên trong việc tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan trực thuộc cấp ủy tỉnh sau rà soát, sắp xếp giảm 20 đầu mối trực thuộc, giảm 7 lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, 27 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện giảm 18 lãnh đạo. Khối chính quyền địa phương cấp tỉnh giảm 83 lãnh đạo; khối chính quyền địa phương cấp huyện giảm 29 lãnh đạo các cơ quan khối huyện và 19 lãnh đạo khối MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội. Kết quả hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 93 đầu mối do sáp nhập, tổ chức lại, giải thể… Tính đến thời điểm tháng 9-2019, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản 807 biên chế, trong đó nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018-NĐ/CP của Chính phủ là 552 người; giải quyết nghỉ chế độ cho 255 người theo Nghị quyết số 02/2018/NQHĐND của HĐND tỉnh. 

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để học tập, quán triệt chỉ thị. Đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 146-KH/ TU ngày 21/6/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ phường Mỏ Chè (T.P Sông Công), Đảng bộ xã La Bằng (Đại Từ) để chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở. Thời gian xong trước ngày 10/3/2020; chọn Đảng bộ huyện Phú Bình chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện, thời gian xong trước ngày 30/6/2020. Tỉnh ủy cũng đã thành lập 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội và các tổ giúp việc tiểu ban. Đến thời điểm này các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch; quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai nhiệm vụ của tiểu ban. Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã thành lập các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình. Đến thời điểm này, các cấp uỷ đảng đang tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và của cấp uỷ cấp trên trực tiếp. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng đảm bảo chất lượng, thời gian. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch. Nhìn chung, cán bộ lãnh đạo quản lý có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao chiếm đa số, không có đồng chí nào có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp trên 50%. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai theo quy định.

 Song song với các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, toàn Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các khâu về công tác cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Đặc biệt, cùng với việc tiếp tục tham mưu bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng về địa phương, cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận lâu dài. Trong năm 2019 và những năm gần đây, ngành đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả việc bố trí bí thư cấp ủy và một số chức danh khác không phải là người địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Thúy Hằng