Chiều ngày 22-10, các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ); Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ đồng chủ trì Hội nghị BCĐ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của tỉnh (ảnh).

Tại Hội nghị, lãnh đạo BCĐ cấp tỉnh đã quán triệt một số văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy ban hành. Theo đó, trên cơ sở Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện hướng dẫn về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Từ các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết, nghiên cứu đảm bảo thiết thực phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Xác định rõ vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu; quá trình tổng kết, nghiên cứu cũng là quá trình rà soát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc cụ thể hóa của tỉnh trên các lĩnh vực được tổng kết, nghiên cứu. Tổ chức tổng kết tập trung vào 4 lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, là cơ sở để xây dựng báo cáo văn kiện chính trị chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến ngày 8/10/2019, đã nhận được 28 đăng ký những vấn đề cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của các đơn vị, địa phương với BCĐ cấp tỉnh. Tuy nhiên, qua kiểm tra đa số các đơn vị, địa phương còn lúng túng trong cách lựa chọn, đề xuất nội dung cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và cách thức triển khai tổng kết…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa đồng tình với các đề xuất của các đơn vị, địa phương. Đồng thời yêu cầu các đảng bộ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất nội dung tổng kết cho phù hợp. Thời gian tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phải xong trước 31/12/2019 để phục vụ việc xây dựng văn kiện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy lựa chọn nội dung, thời gian, cách thức tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của Tỉnh ủy. Yêu cầu tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hằng Nga