Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2016-2020, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của huyện Võ Nhai đã bám sát nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao về chất lượng, số lượng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Cụ thể: Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 73 đảng viên, 207 tổ chức đảng; giám sát 103 đảng viên, 67 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 30 đảng viên và 2 tổ chức đảng; các chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên thông qua sinh hoạt thường kỳ. Đối với công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra đảng các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra 48 đảng viên (có vi phạm 48 đồng chí, phải thi hành kỷ luật 14 đồng chí); kiểm tra 4 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ra quyết định kỷ luật 37 đảng viên…

Nhìn chung, các chỉ tiêu theo Đề án số 05 đều được hoàn thành và vượt cao. Công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ huyện luôn được cấp ủy các cấp quan tâm, đổi mới về phương pháp; chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm được xây dựng trên cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phương Điền