Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Bà Nguyễn Thị Bích ở T.X Phổ Yên hỏi: Độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy và tái cử trong nhiệm kỳ 2020-2025 quy định như thế nào?

Trả lời: Đối với những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy cấp tỉnh là nam sinh từ tháng 9-1965 và nữ sinh từ tháng 9-1970 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam). Đối với những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy cấp huyện là nam sinh từ tháng 6-1965, nữ sinh từ tháng 6-1970 trở lại đây. Đối với cấp xã thực hiện theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy đối với cấp tỉnh là nam sinh từ tháng 3-1963 và nữ sinh từ tháng 3-1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam). Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, nhiệm kỳ 2021-2026 là nam sinh từ tháng 9-1963 và nữ sinh từ tháng 9-1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

Riêng đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Đối với cấp huyện là nam sinh từ tháng 12-1962 và nữ sinh từ tháng 12-1967 trở lại đây. Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là nam sinh từ tháng 9-1963 trở lại đây và nữ sinh từ tháng 9-1968 trở lại đây.

Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính
(b/s)