Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 20/6/2016 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ; đồng thời phối hợp thực hiện luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử 244 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Năm 2016 có 48 đồng chí; năm 2017 có 61 đồng chí; năm 2018 có 64 đồng chí; năm 2019 có 58 đồng chí và 3 tháng đầu năm 2020 là 13 đồng chí. Trong đó luân chuyển 60 đồng chí (từ tỉnh về huyện 14 người; từ huyện về tỉnh 13 người; từ ngành này sang ngành khác 33 người). Luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển.

Đối với thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử… đến nay không có trường hợp nào vi phạm theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

 

Thúy Hằng