Công tác nhân sự là một trong những vấn đề quan trọng với mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Để đại hội bầu đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, chọn được những người ưu tú, xứng đáng tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, công tác chuẩn bị nhân sự phải được thực hiện thận trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW của Bộ Chính trị ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) đã ban hành Kế hoạch số 146KH/TU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy để tham mưu thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiều cuộc họp của BTVTU, Tiểu ban Nhân sự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Tiểu ban Nhân sự thực hiện nghiêm Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành việc kiện toàn nhân sự Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (UVBCH), Ủy viên BTVTU và các chức danh khác thuộc diện BTVTU quản lý hiện đang còn thiếu về cơ cấu, gắn với việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa mới bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định. Để chuẩn bị thật tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện công tác rà soát, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý; quan tâm đến các nhân sự được dự kiến giới thiệu mới, nhân sự dự kiến tái cử vào cấp ủy các cấp, bố trí làm cán bộ chủ chốt. 

Bám sát vào sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy đã thành lập tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên; thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đồng thời tiến hành rà soát đánh giá nhân sự cấp ủy không đủ tuổi tái cử và đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 phục vụ quy trình tiếp theo.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được các cấp ủy Đảng thực hiện bài bản, đúng quy trình các bước và đã hoàn thành trong quý IV/2019. BTVTU đã phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đối với chức danh UVBCH Đảng bộ tỉnh 102 đồng chí; Uỷ viên BTVTU 30 đồng chí. Việc xây dựng các dự thảo văn bản tổng kết về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo Đề án Nhân sự BTV, BCH, ủy viên ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020-2025 và đã được thảo luận, thông qua tại 2 phiên họp Tiểu ban Nhân sự đại hội cấp tỉnh. Đối với 2 đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh là Đảng bộ phường Mỏ Chè (T.P Sông Công) và Đảng bộ xã La Bằng (Đại Từ) đã tổ chức thành công đại hội đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu đề ra. 

Về công tác điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ, chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, hiện tại có 5 đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh nghỉ hưu (48/53), BTVTU đã thống nhất dừng bổ sung UVBCH Đảng bộ tỉnh còn thiếu do đã sát với thời điểm 6 tháng trước đại hội và để chuẩn bị trước một bước đáp ứng yêu cầu giảm khoảng 5% số lượng BCH khóa mới theo quy định. Đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 33 trường hợp trong đó, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 19 trường hợp; điều động, luân chuyển 14 trường hợp (từ tỉnh về huyện: 7 trường hợp; từ huyện về tỉnh: 7 trường hợp). Đối với các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện quy trình bổ sung 25 đồng chí UVBCH đảng bộ cấp huyện, 10 đồng chí UVBTV; thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 231 trường hợp trong đó, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 133 trường hợp, điều động, luân chuyển 98 trường hợp thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý.

Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, cấp ủy các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, thẩm định, xác minh tiêu chuẩn chính trị nội bộ nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chính trị của nhân sự được quy hoạch đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương, đến nay, có 7/9 huyện đạt 77,8% số bí thư cấp ủy không là người địa phương.

Thúy Hằng