Sáng 3-7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên. Đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hựu đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các chỉ thị, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện. 
 
Các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Chỉ thị số 41-CT/TW về Tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW về Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo ngành Công Thương báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến ngành công nghiệp và những giải pháp trọng tâm phục hồi kinh tế ở lĩnh vực này. Đối với định hướng công tác tuyên giáo trong tháng 7-2020, Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX…
Hằng Nga